Andaco Spirits - Louis Latour Pouilly-Fuissé / White, Dry / - WHITE