Andaco Spirits - Kendall-Jackson Sauvignon Blanc Reserve / White, Dry / - WHITE