Andaco Spirits - La Playa Chardonnay Reserve / White, Dry / - WHITE